• • Консултации в областта на гражданското и търговско право

  По конкретно отправени запитвания или в рамките на абонаментно правно обслужване дружеството предоставя устни и писмени консултации и мотивирани становища по въпроси от всички отрасли на българското гражданско и търговско право, в това число (но не само) по проблеми, свързани с:
  • вещното, семейното и наследственото право;
  • всички източници на задължения от гражданскоправен, търговскоправен или трудовоправен характер;
  • дружественото право – форма на сдружаване, уреждане както на вътрешните отношения в дружествата, така и на отношенията им с трети лица;
  • вещноправния, гражданскоправния, търговскоправния, дружественоправния и трудовоправния режими, приложими административноправни норми, в т.ч. свързаните с устройство на територията, държавна и общинска собственост, приватизация, подземни богатства, енергетика, обществени поръчки и концесии.

 • • Процесуално представителство по граждански и търговски дела и несъстоятелност

  „Векилова, Няголов и с-ие” осъществява процесуално представителство на местни и чуждестранни лица пред общите съдилища и арбитражите в Република България. Дружеството се старае да осигурява качествена и надеждна правна защита на правата и законните интереси на своите клиенти по граждански и търговски дела, включително по дела, свързани с несъстоятелност, във всяка една фаза на съответното производство.

 • • Консултации в областта на наказателното право и процес

  Адвокатското дружество предоставя правни консултации, а в случай на необходимост – и писмени становища в областта на наказателното право и процес.

 • • Процесуално представителство по наказателни дела

  Адвокатите от дружеството осъществяват представителство на лица във всички стадии на наказателния процес – както на лица, привлечени в качеството на обвиняем или подсъдим по дадено дело, така и по отношение на пострадали от престъпления граждани и ощетени юридически лица за защита на интересите им в производството.
  Лица, които имат качеството на свидетели в наказателното производство, също могат да бъдат представлявани от адвокати от дружеството.

 • • Защита пред Съда по правата на човека в Страсбург

  Адвокатите от дружеството осъществяват защита и процесуално представителство на лица пред Европейския съд по правата на човека в Страсбург, чиито права по Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи са нарушени.

 • • Консултации в областта на административното и данъчното право

  Адвокатското дружество предоставя писмени и устни консултации по всички въпроси, свързани с прилагането на административното и в частност на данъчното право, на нормативните актове в областта на устройство не територията, обществените поръчки, конкуренцията, енергетиката, концесиите, приватизацията, защитата на потребителите и др. Предметът на консултациите включва и възможностите за предотвратяване на евентуални спорове, подготовка на концептуални решения за това и способи за тяхната реализация.

 • • Процесуално представителство по административни и данъчни дела

  Адвокатското дружество осъществява процесуално представителство на физически и юридически лица във всички сфери на административното и данъчното право както във фазата на административното обжалване на административните актове, така и във фазата по съдебното им оспорване. Съществена част от случаите, по които дружеството осъществява процесуално представителство, са свързани с прилагането на данъчните, съответно на процесуалните закони, нормативните актове в областта на устройство не територията, обществените поръчки, конкуренцията, енергетиката, концесиите, приватизацията, защитата на потребителите и др.

 • • Процесуално представителство пред КЗК и Търговския регистър

  Адвокатите на дружеството притежават значителен опит в сферата на процесуалното представителство на местни и чуждестранни клиенти пред Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд в производства по обжалване на процедури по възлагане на обществени поръчки. Дружеството предлага на своите клиенти квалифицирана правна помощ за разрешаване на спорове пред КЗК във връзка с действия и бездействия, представляващи нелоялна конкуренция, както и в спорове, свързани с картелни споразумения и концентрация на стопанска дейност. Дружеството активно подпомага и осъществява всички видове регистърни производства, свързани с вписвания, заличавания и обявявания на обстоятелства относно търговците в Търговския регистър, и се ангажира успешно с представителство пред компетентните съдилища в производства по обжалване на постановени откази от Агенцията по вписванията, както и в искови производства за защита от неистинско, нищожно и недопустимо вписване.

 • • Авторско право и интелектуална собственост

  Дружеството предоставя писмени и устни консултации консултации в областта на авторското право и осъществява процесуално представителство пред съдилищата по спорове, свързани с авторски права и интелектуална собственост.

 • • Участие в преговори за сключване на граждански и търговски сделки

  Дружеството разполага с екип от подготвени специалисти в областта на гражданското и търговското право, които подпомагат клиентите при избора на подходящата правна форма и доброто структуриране на техните бъдещи сделки и инвестиции с цел минимализиране на рисковете пред тяхното изпълнение. От особено значение за защитата на поверените интереси е и гарантираното участие на адвокатите във воденето на преговорите с насрещната страна с цел изясняване в максимална степен на всички правни аспекти на договора още преди сключването му, както и гарантиране на точното му изпълнение от страните.

 • • Подготовка на договори

  Дружеството консултира своите клиенти при изготвянето и съгласуването на договори и съпътстващите ги документи относно всякакъв тип граждански и търговски сделки, познати на българското право, като винаги се стреми да предлага оптимални, а когато е необходимо – и нестандартни решения на съществуващите проблеми при тяхното сключване, изпълнение и прекратяване.

 • • Изготвяне на документи и книжа в областта на дружественото право

  • Изготвяне на учредителни документи за първоначална регистрация на търговски дружества, клонове и търговски представителства и депозирането им по електронен път пред Агенцията по вписванията;
  • Изготвяне на документи за осъществяване на вътрешноорганизационни промени в структурата и управлението на дружеството, в т.ч. приемане и изключване на съдружник, прехвърляне на дружествени дялове и акции, прехвърляне на търговско предприятие, увеличаване на капитала, апортни вноски, договори за възлагане на управление и др., както и провеждане на необходимите по закон процедури пред Търговския регистър по вписване на промени в статута на търговските дружества;
  • Изготвяне на документи и консултиране по правни въпроси, възникващи при различните форми на преобразуване или прекратяване на търговски дружества;
  • Организация, провеждане и оформяне на документи, свързани с провеждането на учредителни и общи събрания и заседания на органи на управление на дружествата;
  • Разрешаване на спорове със съдружници и дружествени органи чрез сключване на извънсъдебни споразумения, а при необходимост – чрез процесуално представителство.

Сфери на дейност
гр. Велико Търново, ул."Васил Левски" 27 вх. В
тел.: 062/620 135; 062/604 472
e-mail: justvek@abv.bg
АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО
"ВЕКИЛОВА, НЯГОЛОВ И С-ИЕ"
© 2017 Адвокатско дружество "Векилова, Няголов и с-ие"
гр. Велико Търново, ул."Васил Левски" 27 вх.В
тел.: 062/620 135; 062/604 472
e-mail: justvek@abv.bg